งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
6
3.72
0.00
2.90
2.90
77.90%
77.90%
2
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
13
7.47
0.00
5.94
5.94
79.56%
79.56%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
รวม
36
46.00
0.04
43.43
43.48
94.41%
94.51%
×