งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
20
38.21
0.04
29.80
29.84
78.00%
78.11%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
32.10
0.02
25.10
25.12
78.20%
78.24%
3
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.25
0.00
0.21
0.21
85.71%
85.71%
รวม
35
70.55
0.05
55.12
55.17
78.12%
78.19%
×