งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
3
0.12
0.00
0.12
0.12
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
รวม
5
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
×