งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
20.28
0.00
12.83
12.83
63.24%
63.24%
2
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
10
8.32
0.00
6.51
6.51
78.20%
78.20%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
18
10.18
0.00
7.98
7.98
78.39%
78.39%
4
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
5
2.86
0.00
2.42
2.42
84.63%
84.63%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
รวม
62
41.75
0.00
29.84
29.84
71.47%
71.47%
×