งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6
3.95
0.00
2.58
2.58
65.36%
65.36%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
150.56
0.00
140.98
140.98
93.64%
93.64%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
รวม
43
440.79
0.00
429.85
429.85
97.51%
97.51%
×