งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
26
6.64
0.06
4.14
4.19
62.25%
63.11%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
68.93
0.00
44.66
44.66
64.79%
64.79%
3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
29
21.22
0.00
16.23
16.23
76.47%
76.47%
4
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
13
8.47
0.00
7.19
7.19
84.88%
84.88%
5
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
28
11.38
0.00
9.79
9.79
86.02%
86.02%
6
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
23
6.37
0.00
5.58
5.58
87.63%
87.63%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
32
186.04
0.00
172.14
172.14
92.52%
92.52%
8
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
14
12.76
0.00
11.87
11.87
93.02%
93.02%
รวม
181
321.80
0.06
271.59
271.64
84.39%
84.41%
×