งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
9
4.29
3.74
0.45
4.19
10.57%
97.62%
2
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.51
0.00
0.25
0.25
48.56%
48.56%
3
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.31
0.00
0.17
0.17
54.56%
54.56%
4
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
รวม
25
6.67
3.76
2.02
5.78
30.34%
86.67%
×