งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
44
13.57
5.66
3.21
8.87
23.64%
65.32%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
105
640.50
88.10
233.44
321.54
36.44%
50.20%
3
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14
5.15
0.67
2.05
2.72
39.69%
52.69%
4
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
2.80
0.81
1.12
1.93
39.99%
68.88%
5
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.07
0.00
0.43
0.43
40.38%
40.38%
6
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
4.84
0.93
2.24
3.17
46.26%
65.51%
7
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.12
0.00
0.61
0.61
54.51%
54.51%
8
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
19
6.57
0.22
4.00
4.22
60.82%
64.18%
9
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.00
0.72
0.72
62.01%
62.01%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
4.29
0.04
2.66
2.70
62.10%
62.99%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
3.14
0.00
2.12
2.12
67.56%
67.56%
12
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
13
5.14
0.00
3.48
3.48
67.64%
67.64%
13
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
20
3.15
0.00
2.39
2.39
75.82%
75.82%
รวม
325
692.52
96.43
258.47
354.90
37.32%
51.24%
×