งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
29
82.10
30.32
7.11
37.43
8.65%
45.59%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
32
357.79
180.91
146.62
327.52
40.97%
91.54%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.45
0.11
0.87
0.98
60.29%
67.86%
รวม
69
441.34
211.34
154.60
365.94
35.02%
82.91%
×