งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
39
69.43
38.95
17.42
56.37
25.08%
81.19%
2
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
3
โรงพยาบาลมุกดาหาร
18
29.15
14.58
12.19
26.77
41.81%
91.84%
รวม
60
98.72
53.53
29.66
83.20
30.04%
84.27%
×