งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
69.58
38.08
18.91
56.99
27.18%
81.91%
2
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
3
โรงพยาบาลมุกดาหาร
19
29.32
14.58
12.37
26.95
42.18%
91.90%
รวม
62
99.05
52.66
31.34
84.00
31.64%
84.80%
×