งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
36.88
33.70
1.07
34.76
2.89%
94.25%
2
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
25
16.45
0.00
3.76
3.76
22.83%
22.83%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
19
28.78
0.00
10.36
10.36
36.01%
36.01%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
5.33
1.59
2.23
3.83
41.92%
71.83%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
รวม
61
87.49
35.29
17.48
52.76
19.97%
60.31%
×