งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
36.87
33.66
1.10
34.75
2.98%
94.26%
2
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
26
16.46
0.00
4.60
4.60
27.94%
27.94%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
19
29.30
0.01
11.04
11.05
37.69%
37.71%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
5.33
1.59
2.37
3.96
44.49%
74.40%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
รวม
62
88.01
35.25
19.17
54.42
21.78%
61.83%
×