งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151
294.08
10.34
0.82
11.16
0.27%
3.79%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
70.58
0.00
54.66
54.66
77.43%
77.43%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
156.21
0.00
121.55
121.55
77.80%
77.80%
รวม
186
520.87
10.34
177.02
187.37
33.98%
35.97%
×