งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
6
21.77
0.00
0.54
0.54
2.46%
2.46%
2
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
3
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.45
0.00
0.39
0.39
85.80%
85.80%
4
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.16
0.00
1.06
1.06
91.07%
91.07%
5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
10
4.66
0.00
4.46
4.46
95.78%
95.78%
รวม
30
29.53
0.01
7.48
7.49
25.34%
25.37%
×