งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
5.10
0.00
3.11
3.11
60.89%
60.89%
2
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.37
0.00
3.07
3.07
70.27%
70.27%
3
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
2.75
0.00
2.21
2.21
80.55%
80.55%
รวม
22
12.22
0.00
8.39
8.39
68.66%
68.66%
×