งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
18
9.63
0.00
6.36
6.36
66.05%
66.05%
2
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
34
8.76
0.59
5.85
6.43
66.73%
73.42%
3
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.41
1.41
72.21%
72.21%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.42
0.00
6.15
6.15
72.99%
72.99%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.34
1.34
73.97%
73.97%
6
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
9.64
0.00
7.23
7.23
75.04%
75.04%
7
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
5.04
0.00
3.92
3.92
77.74%
77.74%
8
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.57%
78.57%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
5.48
0.00
4.41
4.41
80.46%
80.46%
10
โครงการชลประทานมุกดาหาร
107
639.15
49.34
517.17
566.52
80.91%
88.63%
11
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.83
0.32
3.22
3.54
84.10%
92.45%
12
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
79
30.83
2.71
26.61
29.32
86.31%
95.11%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.03
5.78
5.82
88.31%
88.81%
รวม
382
733.06
53.00
591.00
643.99
80.62%
87.84%
×