งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
34
8.73
0.59
5.72
6.31
65.56%
72.27%
2
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
18
9.60
0.00
6.36
6.36
66.28%
66.28%
3
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
1.38
1.38
70.94%
70.94%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.42
0.00
6.05
6.05
71.88%
71.88%
5
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.81
0.00
1.31
1.31
72.54%
72.54%
6
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
9.63
0.00
7.22
7.22
74.99%
74.99%
7
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
5.04
0.00
3.92
3.92
77.74%
77.74%
8
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.96
0.00
1.54
1.54
78.71%
78.71%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
5.48
0.01
4.33
4.33
78.97%
79.07%
10
โครงการชลประทานมุกดาหาร
107
639.15
49.71
514.27
563.99
80.46%
88.23%
11
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
79
30.83
3.59
25.71
29.30
83.41%
95.04%
12
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.83
0.32
3.20
3.52
83.63%
91.98%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
6.55
0.00
5.74
5.74
87.64%
87.64%
รวม
382
732.98
54.21
586.78
640.99
80.05%
87.44%
×