งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
148.06
51.59
84.93
136.52
57.36%
92.20%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34
379.54
130.66
232.37
363.03
61.22%
95.65%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.97
0.00
1.78
1.78
90.35%
90.35%
รวม
76
529.56
182.25
319.08
501.33
60.25%
94.66%
×