งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
37
149.41
51.59
85.06
136.64
56.92%
91.45%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34
379.43
89.13
274.22
363.35
72.27%
95.76%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.97
0.00
1.78
1.78
90.60%
90.60%
รวม
79
530.80
140.72
361.05
501.77
68.02%
94.53%
×