งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
4.56
0.02
3.22
3.24
70.68%
71.02%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
รวม
10
4.64
0.02
3.29
3.30
70.81%
71.14%
×