งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
10
4.65
0.02
3.32
3.34
71.53%
71.86%
2
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
รวม
11
4.73
0.02
3.39
3.40
71.64%
71.96%
×