งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
177.78
10.56
12.05
22.61
6.77%
12.71%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
24
41.58
3.41
6.70
10.11
16.11%
24.31%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8
3.25
2.34
0.70
3.04
21.65%
93.44%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
13
8.52
0.03
2.33
2.36
27.34%
27.68%
5
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
10.99
2.15
7.11
9.26
64.64%
84.20%
6
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.30
0.03
2.71
2.75
82.25%
83.18%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
62
195.33
0.73
169.40
170.13
86.72%
87.09%
รวม
177
440.75
19.24
201.00
220.24
45.60%
49.97%
×