งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
177.78
10.31
11.97
22.29
6.73%
12.53%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
24
41.37
3.41
6.69
10.10
16.16%
24.40%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
8
3.19
2.34
0.69
3.03
21.74%
94.99%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
13
8.52
0.00
2.33
2.33
27.34%
27.34%
5
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
10.99
2.66
6.57
9.23
59.81%
83.97%
6
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.29
0.00
2.70
2.70
81.91%
81.91%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
62
195.01
0.79
168.58
169.38
86.44%
86.85%
รวม
177
440.15
19.51
199.54
219.05
45.33%
49.76%
×