งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
7.04
0.00
3.94
3.94
56.02%
56.02%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
5.10
0.00
3.38
3.38
66.25%
66.25%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
17
28.74
0.48
25.34
25.83
88.17%
89.86%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
รวม
41
41.12
0.48
32.90
33.39
80.02%
81.19%
×