งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
7.04
0.00
3.97
3.97
56.40%
56.40%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
5.10
0.06
3.47
3.53
68.01%
69.18%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
17
29.03
0.48
25.34
25.83
87.28%
88.95%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
รวม
41
41.41
0.54
33.02
33.56
79.73%
81.05%
×