งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.60
0.00
1.04
1.04
65.05%
65.05%
2
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.50
0.00
1.11
1.11
73.99%
73.99%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
4.13
0.00
3.21
3.21
77.59%
77.59%
4
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.64
0.29
3.73
4.02
80.52%
86.68%
5
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
4
0.30
0.00
0.26
0.26
88.01%
88.01%
รวม
63
12.16
0.29
9.35
9.63
76.87%
79.22%
×