งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
42
93.11
38.40
43.16
81.56
46.35%
87.59%
2
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
3
โรงพยาบาลมุกดาหาร
20
49.43
0.01
40.51
40.52
81.96%
81.98%
รวม
65
142.78
38.41
83.83
122.24
58.71%
85.61%
×