งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
10
37.29
27.60
7.73
35.33
20.74%
94.75%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
25
55.39
8.62
23.12
31.74
41.73%
57.29%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
33
22.23
0.00
16.75
16.75
75.36%
75.36%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
9
7.56
0.00
6.73
6.73
89.06%
89.06%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
รวม
80
122.56
36.22
54.43
90.65
44.41%
73.96%
×