งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
10
37.29
27.60
7.73
35.33
20.74%
94.75%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
25
55.66
8.58
24.18
32.76
43.43%
58.85%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
37
23.06
0.00
17.58
17.58
76.21%
76.21%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
9
7.56
0.05
6.73
6.78
89.06%
89.73%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.09
0.00
0.09
0.09
100.00%
100.00%
รวม
84
123.66
36.23
56.31
92.54
45.53%
74.83%
×