งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
146
286.90
131.23
34.41
165.64
11.99%
57.73%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
3.76
221.31
225.07
86.45%
87.92%
3
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
99.39
99.39
88.69%
88.69%
รวม
185
654.94
134.99
355.12
490.11
54.22%
74.83%
×