งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
146
256.09
131.12
35.02
166.15
13.67%
64.87%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
3.76
221.31
225.07
86.45%
87.92%
3
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
99.39
99.39
88.69%
88.69%
รวม
185
624.13
134.88
355.73
490.61
56.99%
78.60%
×