งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
26
10.14
5.93
2.29
8.22
22.58%
81.03%
2
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
5.70
0.00
2.62
2.62
45.98%
45.98%
3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
57.06
6.23
26.79
33.02
46.94%
57.87%
4
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
23.61
7.98
12.50
20.48
52.95%
86.76%
5
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
13.97
0.00
7.90
7.90
56.57%
56.57%
6
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
25
24.54
0.00
16.47
16.47
67.12%
67.12%
7
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
18
17.70
3.71
12.56
16.27
70.99%
91.95%
8
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
19
45.34
0.11
33.08
33.19
72.96%
73.20%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
262
248.68
8.47
210.01
218.48
84.45%
87.85%
10
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
18
5.52
0.00
4.86
4.86
88.08%
88.08%
รวม
449
452.25
32.43
329.10
361.53
72.76%
79.94%
×