งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
4
1.19
0.00
0.12
0.12
9.81%
9.81%
2
สำนักนายกรัฐมนตรี
21
2.35
0.00
0.23
0.23
9.98%
9.98%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
28
26.87
0.20
3.78
3.98
14.06%
14.79%
4
กระทรวงพลังงาน
2
0.72
0.00
0.11
0.11
14.67%
14.67%
5
กระทรวงแรงงาน
49
9.03
0.81
1.57
2.38
17.33%
26.34%
6
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
15
9.98
0.06
1.76
1.82
17.66%
18.25%
7
กระทรวงพาณิชย์
10
2.29
0.08
0.44
0.52
19.05%
22.49%
8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
20
7.96
0.00
1.57
1.57
19.69%
19.69%
9
กระทรวงคมนาคม
20
47.91
0.77
9.47
10.24
19.76%
21.38%
10
กระทรวงอุตสาหกรรม
8
1.39
0.17
0.28
0.45
20.31%
32.80%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
120
36.82
0.41
8.65
9.06
23.48%
24.59%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
7
3.07
0.00
0.80
0.80
25.92%
25.92%
13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7
0.82
0.00
0.22
0.22
26.35%
26.35%
14
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
2.23
0.00
0.67
0.67
30.07%
30.07%
15
กระทรวงสาธารณสุข
25
34.71
2.95
10.83
13.77
31.19%
39.68%
16
กระทรวงมหาดไทย
58
145.00
0.89
46.58
47.47
32.12%
32.73%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
89
144.86
0.10
62.20
62.30
42.93%
43.01%
18
กระทรวงการคลัง
19
3.06
0.03
1.33
1.35
43.29%
44.17%
19
กระทรวงยุติธรรม
24
15.91
0.32
8.63
8.95
54.24%
56.26%
20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36
268.32
0.00
248.41
248.41
92.58%
92.58%
21
หน่วยงานของศาล
3
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
574
764.50
6.79
407.64
414.44
53.32%
54.21%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
176.75
0.00
176.75
176.75
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
4
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
5
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
28
89.05
0.00
71.22
71.22
79.97%
79.97%
6
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
7
8.92
0.00
6.87
6.87
76.98%
76.98%
7
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
5
0.73
0.00
0.49
0.49
67.01%
67.01%
8
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
19
80.65
0.01
51.08
51.09
63.33%
63.34%
9
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
8
5.91
0.00
3.74
3.74
63.27%
63.27%
10
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.12
0.00
0.07
0.07
55.08%
55.08%
11
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.24
0.00
0.13
0.13
52.97%
52.97%
12
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
14
2.47
0.10
1.28
1.38
51.76%
55.74%
13
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
12
2.86
0.00
1.32
1.32
46.15%
46.15%
14
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
8
0.76
0.00
0.33
0.33
43.33%
43.33%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
9
2.71
0.01
1.16
1.17
42.91%
43.35%
16
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
3
0.34
0.00
0.13
0.13
39.07%
39.07%
17
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
0.16
0.00
0.06
0.06
38.01%
38.01%
18
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.00
0.00
37.97%
37.97%
19
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
18
118.72
0.00
42.45
42.45
35.75%
35.75%
20
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
0.85
0.03
0.29
0.31
33.71%
36.88%
21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
9
2.78
0.00
0.91
0.91
32.67%
32.67%
22
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.08
0.08
32.61%
32.61%
23
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
15
19.99
2.95
6.47
9.42
32.37%
47.11%
24
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.90
0.00
0.29
0.29
32.05%
32.05%
25
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
8
2.19
0.00
0.66
0.66
30.34%
30.34%
26
โรงพยาบาลมุกดาหาร
7
14.49
0.00
4.32
4.32
29.83%
29.83%
27
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
5
2.79
0.32
0.83
1.15
29.78%
41.27%
28
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
8
0.32
0.00
0.09
0.09
29.23%
29.23%
29
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
3
2.23
0.00
0.65
0.65
29.21%
29.21%
30
สนง.ประมงจังหวัด
13
1.07
0.00
0.30
0.30
28.32%
28.32%
31
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
8
1.58
0.00
0.45
0.45
28.21%
28.21%
32
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
12
6.13
0.89
1.63
2.52
26.56%
41.09%
33
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
2.66
0.00
0.71
0.71
26.48%
26.48%
34
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
7
0.82
0.00
0.22
0.22
26.35%
26.35%
35
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
7
3.07
0.00
0.80
0.80
25.92%
25.92%
36
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.25
0.00
0.82
0.82
25.38%
25.38%
37
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
4
0.38
0.00
0.09
0.09
24.78%
24.78%
38
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
8
1.00
0.00
0.25
0.25
24.77%
24.77%
39
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
6
2.59
0.07
0.61
0.67
23.41%
25.97%
40
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
11
33.14
0.17
7.65
7.82
23.08%
23.60%
41
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.94
0.60
0.44
1.04
22.59%
53.70%
42
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
10
3.96
0.00
0.85
0.85
21.54%
21.54%
43
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
13
11.09
0.00
2.36
2.36
21.28%
21.28%
44
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
22
3.99
0.22
0.82
1.04
20.51%
25.94%
45
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.35
0.00
0.28
0.28
20.37%
20.37%
46
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
10
5.33
0.00
1.08
1.08
20.34%
20.34%
47
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
8
1.39
0.17
0.28
0.45
20.31%
32.80%
48
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
11
5.28
0.00
1.06
1.06
20.01%
20.01%
49
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
1.49
0.12
0.29
0.40
19.26%
26.99%
50
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
12
4.91
0.00
0.94
0.94
19.17%
19.17%
51
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
10
2.29
0.08
0.44
0.52
19.05%
22.49%
52
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
3.28
0.00
0.61
0.61
18.62%
18.62%
53
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
7
3.90
0.00
0.70
0.70
17.93%
17.93%
54
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4
2.52
0.00
0.45
0.45
17.71%
17.71%
55
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
15
9.98
0.06
1.76
1.82
17.66%
18.25%
56
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
8
3.70
0.00
0.64
0.64
17.41%
17.41%
57
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
13
1.17
0.00
0.20
0.20
17.21%
17.21%
58
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
1.93
0.16
0.29
0.46
15.16%
23.70%
59
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.01
0.01
14.98%
14.98%
60
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
2
0.72
0.00
0.11
0.11
14.67%
14.67%
61
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
8
6.07
0.00
0.87
0.87
14.35%
14.35%
62
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
22.27
0.03
3.08
3.11
13.81%
13.95%
63
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.22
0.00
0.03
0.03
13.59%
13.59%
64
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
4
2.28
0.00
0.30
0.30
13.09%
13.09%
65
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
6
2.02
0.00
0.25
0.25
12.45%
12.45%
66
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
12.83
0.00
1.38
1.38
10.76%
10.76%
67
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
2
7.56
0.00
0.81
0.81
10.65%
10.65%
68
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
4
1.19
0.00
0.12
0.12
9.81%
9.81%
69
โครงการชลประทานมุกดาหาร
4
2.31
0.00
0.22
0.22
9.38%
9.38%
70
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
9
6.94
0.00
0.49
0.49
7.02%
7.02%
71
กอ.รมน.
12
2.02
0.00
0.14
0.14
6.81%
6.81%
72
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
14
3.49
0.81
0.22
1.04
6.39%
29.74%
73
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
7
32.11
0.00
0.90
0.90
2.81%
2.81%
รวม
574
764.50
6.79
407.64
414.44
53.32%
54.21%
×