งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
91
678.28
378.82
265.54
644.35
39.14%
94.99%
2
กระทรวงสาธารณสุข
67
146.22
13.27
61.04
74.31
41.74%
50.82%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
68
65.23
22.04
31.28
53.32
47.95%
81.74%
4
กระทรวงมหาดไทย
203
455.61
40.71
234.34
275.05
51.43%
60.37%
5
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
371
664.77
77.34
375.05
452.39
56.41%
68.05%
6
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
32
18.05
0.30
10.64
10.94
58.94%
60.58%
7
กระทรวงพาณิชย์
15
3.25
0.20
1.94
2.14
59.55%
65.77%
8
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
30
10.74
1.62
6.46
8.08
60.15%
75.22%
9
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
5.74
1.25
3.58
4.82
62.30%
83.99%
10
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
137
657.74
0.00
431.54
431.54
65.61%
65.61%
12
กระทรวงศึกษาธิการ
430
422.97
48.32
283.22
331.53
66.95%
78.38%
13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15
2.61
0.00
1.80
1.80
69.03%
69.03%
14
กระทรวงพลังงาน
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
15
กระทรวงการคลัง
31
9.09
1.08
6.48
7.56
71.31%
83.20%
16
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
17
กระทรวงแรงงาน
59
11.89
0.08
9.18
9.27
77.22%
77.92%
18
กระทรวงวัฒนธรรม
15
4.96
0.02
3.92
3.93
78.96%
79.30%
19
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
3.74
0.00
2.98
2.98
79.75%
79.75%
20
กระทรวงยุติธรรม
40
46.63
0.43
43.68
44.11
93.66%
94.58%
21
หน่วยงานของศาล
5
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
รวม
1,673
3,212.21
585.78
1,776.00
2,361.79
55.28%
73.52%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
3
0.12
0.00
0.12
0.12
100.00%
100.00%
4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
5
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
6
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
7
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
33
157.54
0.00
140.98
140.98
89.49%
89.49%
8
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.25
0.00
0.22
0.22
88.35%
88.35%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
6.26
0.00
5.46
5.46
87.27%
87.27%
10
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
11.64
0.00
10.05
10.05
86.33%
86.33%
11
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
5
2.86
0.00
2.42
2.42
84.63%
84.63%
12
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
34
13.40
0.00
11.22
11.22
83.74%
83.74%
13
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
2.13
0.00
1.77
1.77
83.36%
83.36%
14
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
7
5.19
0.00
4.31
4.31
83.04%
83.04%
15
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
11
9.76
0.00
7.94
7.94
81.41%
81.41%
16
กอ.รมน.
15
2.99
0.00
2.43
2.43
81.40%
81.40%
17
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
2.80
0.00
2.24
2.24
80.28%
80.28%
18
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
19
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
6
1.68
0.00
1.34
1.35
79.78%
79.95%
20
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
9.15
0.00
7.28
7.28
79.56%
79.56%
21
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
1.66
0.01
1.32
1.33
79.39%
79.73%
22
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
82
32.82
3.27
26.02
29.28
79.27%
89.22%
23
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
3.14
0.08
2.48
2.56
79.18%
81.66%
24
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
15
4.96
0.02
3.92
3.93
78.96%
79.30%
25
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
4.54
0.00
3.56
3.56
78.31%
78.31%
26
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
3.75
0.00
2.93
2.93
78.08%
78.08%
27
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
7
2.12
0.00
1.62
1.62
76.63%
76.63%
28
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
15
8.07
0.39
6.16
6.54
76.28%
81.08%
29
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
5
0.44
0.00
0.34
0.34
76.25%
76.25%
30
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
31
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
13
4.81
0.30
3.58
3.88
74.47%
80.65%
32
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14
8.82
0.06
6.56
6.61
74.37%
75.01%
33
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.73
0.00
0.53
0.53
73.73%
73.73%
34
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
262
252.45
25.22
183.39
208.61
72.64%
82.63%
35
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
1.16
0.00
0.82
0.82
70.62%
70.62%
36
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
18
2.11
0.00
1.49
1.49
70.42%
70.42%
37
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
38
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
15
2.61
0.00
1.80
1.80
69.03%
69.03%
39
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
25
6.21
1.32
4.24
5.56
68.31%
89.57%
40
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
11.58
1.62
7.90
9.52
68.26%
82.23%
41
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
2.77
0.09
1.85
1.94
66.74%
70.10%
42
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
17
10.97
0.00
7.25
7.25
66.11%
66.11%
43
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
81
308.63
25.02
203.88
228.90
66.05%
74.16%
44
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
8.75
1.59
5.68
7.27
64.94%
83.05%
45
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
10
1.29
0.21
0.83
1.05
64.35%
80.89%
46
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
17
69.70
0.69
44.66
45.35
64.07%
65.06%
47
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
20.28
0.00
12.83
12.83
63.24%
63.24%
48
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
8
2.18
0.55
1.35
1.91
62.18%
87.65%
49
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
17
4.12
0.82
2.55
3.37
61.85%
81.72%
50
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
30
10.74
1.62
6.46
8.08
60.15%
75.22%
51
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
3.25
0.20
1.94
2.14
59.55%
65.77%
52
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
21
20.55
0.60
11.92
12.52
58.01%
60.94%
53
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
7
1.28
0.52
0.72
1.25
56.69%
97.65%
54
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
28
12.29
1.18
6.91
8.08
56.20%
65.79%
55
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.01
0.01
54.46%
54.46%
56
โครงการชลประทานมุกดาหาร
77
552.67
65.62
294.37
359.99
53.26%
65.13%
57
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
63.20
13.27
32.73
46.00
51.78%
72.78%
58
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
27
8.10
0.06
4.14
4.19
51.08%
51.79%
59
สนง.ประมงจังหวัด
19
4.18
1.59
1.97
3.56
47.27%
85.24%
60
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
32
35.21
13.83
16.23
30.05
46.08%
85.35%
61
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
32
18.90
1.40
8.00
9.40
42.31%
49.72%
62
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
1.08
0.50
0.43
0.93
40.37%
86.54%
63
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
49
510.02
289.23
202.80
492.03
39.76%
96.47%
64
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
14.37
7.93
5.58
13.51
38.82%
94.01%
65
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
165.50
89.49
60.89
150.38
36.79%
90.86%
66
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
12
8.05
0.00
2.75
2.75
34.12%
34.12%
67
โรงพยาบาลมุกดาหาร
24
82.77
0.00
28.10
28.10
33.94%
33.94%
68
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
16
5.99
2.73
1.94
4.67
32.31%
77.91%
69
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
23
32.23
22.04
7.98
30.03
24.77%
93.17%
70
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
17
18.55
11.35
3.06
14.41
16.47%
77.69%
71
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
34
92.75
0.00
8.52
8.52
9.18%
9.18%
72
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
2
1.32
1.25
0.04
1.29
3.26%
97.53%
73
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
98
213.92
0.00
4.28
4.28
2.00%
2.00%
รวม
1,673
3,212.21
585.78
1,776.00
2,361.79
55.28%
73.52%
×