งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.01
0.01
54.46%
54.46%
2
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.73
0.00
0.53
0.53
73.73%
73.73%
3
กอ.รมน.
15
2.99
0.00
2.43
2.43
81.40%
81.40%
รวม
27
3.74
0.00
2.98
2.98
79.75%
79.75%
×