งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
7
1.26
0.75
0.48
1.22
37.85%
97.11%
2
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
8
2.18
0.55
1.30
1.86
59.84%
85.31%
3
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
1.16
0.00
0.78
0.78
67.68%
67.68%
4
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
2.77
0.00
2.11
2.11
76.16%
76.16%
5
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
6
1.68
0.01
1.34
1.35
79.60%
79.95%
รวม
31
9.05
1.31
6.01
7.32
66.46%
80.90%
×