งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
12
8.05
0.00
2.75
2.75
34.12%
34.12%
2
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
13
4.81
0.30
3.58
3.88
74.47%
80.65%
3
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
7
5.19
0.00
4.31
4.31
83.04%
83.04%
รวม
32
18.05
0.30
10.64
10.94
58.94%
60.58%
×