งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
16
5.99
2.73
1.94
4.67
32.31%
77.91%
2
สนง.ประมงจังหวัด
19
4.18
1.59
1.97
3.56
47.27%
85.24%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
77
552.67
65.62
294.37
359.99
53.26%
65.13%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
28
12.29
1.18
6.91
8.08
56.20%
65.79%
5
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
8.75
1.59
5.68
7.27
64.94%
83.05%
6
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
25
6.21
1.32
4.24
5.56
68.31%
89.57%
7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
14
8.82
0.06
6.56
6.61
74.37%
75.01%
8
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
7
2.12
0.00
1.62
1.62
76.63%
76.63%
9
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
82
32.82
3.27
26.02
29.28
79.27%
89.22%
10
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
16
9.15
0.00
7.28
7.28
79.56%
79.56%
11
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
2.13
0.00
1.77
1.77
83.36%
83.36%
12
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
34
13.40
0.00
11.22
11.22
83.74%
83.74%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
6.26
0.00
5.46
5.46
87.27%
87.27%
รวม
371
664.77
77.34
375.05
452.39
56.41%
68.05%
×