งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
165.50
89.49
60.89
150.38
36.79%
90.86%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
49
510.02
289.23
202.80
492.03
39.76%
96.47%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
2.77
0.09
1.85
1.94
66.74%
70.10%
รวม
91
678.28
378.82
265.54
644.35
39.14%
94.99%
×