งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
2
1.32
1.25
0.04
1.29
3.26%
97.53%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
รวม
16
5.74
1.25
3.58
4.82
62.30%
83.99%
×