งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
34
92.75
0.00
8.52
8.52
9.18%
9.18%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
17
18.55
11.35
3.06
14.41
16.47%
77.69%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
1.08
0.50
0.43
0.93
40.37%
86.54%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
32
18.90
1.40
8.00
9.40
42.31%
49.72%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
17
4.12
0.82
2.55
3.37
61.85%
81.72%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
81
308.63
25.02
203.88
228.90
66.05%
74.16%
7
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
11.58
1.62
7.90
9.52
68.26%
82.23%
รวม
203
455.61
40.71
234.34
275.05
51.43%
60.37%
×