งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
15
8.07
0.39
6.16
6.54
76.28%
81.08%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
3.75
0.00
2.93
2.93
78.08%
78.08%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
34.58
0.04
34.36
34.40
99.36%
99.49%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.23
0.00
0.23
0.23
99.99%
99.99%
รวม
40
46.63
0.43
43.68
44.11
93.66%
94.58%
×