งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
17
2.10
0.00
1.23
1.23
58.56%
58.56%
2
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
3.14
0.04
2.37
2.41
75.46%
76.82%
3
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
5
0.44
0.00
0.34
0.34
76.25%
76.25%
4
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
1.66
0.01
1.27
1.27
76.27%
76.61%
5
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
4.53
0.00
3.53
3.53
77.73%
77.73%
รวม
58
11.87
0.05
8.73
8.77
73.48%
73.88%
×