งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
24
82.77
0.00
28.10
28.10
33.94%
33.94%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
63.20
13.27
32.73
46.00
51.78%
72.78%
3
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.25
0.00
0.22
0.22
88.35%
88.35%
รวม
67
146.22
13.27
61.04
74.31
41.74%
50.82%
×