งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
22
33.79
22.04
7.24
29.28
21.41%
86.63%
2
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
26
20.20
0.00
10.56
10.56
52.28%
52.28%
3
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
5
2.82
0.00
2.21
2.21
78.40%
78.40%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
10
8.44
0.00
6.80
6.80
80.54%
80.54%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
รวม
65
65.35
22.04
26.91
48.95
41.17%
74.89%
×