งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
98
213.92
0.00
4.28
4.28
2.00%
2.00%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
33
157.54
0.00
140.98
140.98
89.49%
89.49%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
6
286.28
0.00
286.28
286.28
100.00%
100.00%
รวม
137
657.74
0.00
431.54
431.54
65.61%
65.61%
×