งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
14.37
7.93
5.58
13.51
38.82%
94.01%
2
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
32
35.21
13.83
16.23
30.05
46.08%
85.35%
3
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
27
8.10
0.06
4.14
4.19
51.08%
51.79%
4
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
21
20.55
0.60
11.92
12.52
58.01%
60.94%
5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
17
69.70
0.69
44.66
45.35
64.07%
65.06%
6
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
17
10.97
0.00
7.25
7.25
66.11%
66.11%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
262
252.45
25.22
183.39
208.61
72.64%
82.63%
8
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
11.64
0.00
10.05
10.05
86.33%
86.33%
รวม
430
422.97
48.32
283.22
331.53
66.95%
78.38%
×