งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงการคลัง
2
3.74
3.74
0.00
3.74
0.00%
100.00%
2
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
5
46.88
35.25
0.07
35.31
0.14%
75.33%
3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
153
336.89
10.84
0.54
11.38
0.15%
3.37%
4
กระทรวงพาณิชย์
3
1.61
0.00
0.01
0.01
0.57%
0.57%
5
กระทรวงมหาดไทย
82
183.27
19.58
9.23
28.80
5.03%
15.71%
6
กระทรวงสาธารณสุข
31
69.47
52.66
8.06
60.72
11.60%
87.41%
7
กระทรวงศึกษาธิการ
244
99.87
10.55
12.72
23.27
12.73%
23.29%
8
กระทรวงคมนาคม
59
488.78
196.06
167.14
363.20
34.19%
74.30%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
174
648.78
54.02
299.15
353.17
46.10%
54.43%
10
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
13
2.81
0.47
2.17
2.64
77.12%
93.82%
11
กระทรวงยุติธรรม
6
0.47
0.00
0.47
0.47
100.00%
100.00%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
13
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
14
กระทรวงแรงงาน
1
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
รวม
794
1,883.38
383.16
500.35
883.51
26.56%
46.91%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
4
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.92
0.00
0.92
0.92
100.00%
100.00%
5
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
6
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
7
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
2
0.42
0.00
0.42
0.42
100.00%
100.00%
8
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
3
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
9
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
10
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
11
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
12
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.78
0.00
0.76
0.76
98.08%
98.08%
13
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
13
2.81
0.47
2.17
2.64
77.12%
93.82%
14
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
32
14.50
4.42
8.94
13.36
61.69%
92.14%
15
โครงการชลประทานมุกดาหาร
101
625.80
44.52
294.39
338.91
47.04%
54.15%
16
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
24
353.69
165.73
160.16
325.89
45.28%
92.13%
17
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
5
0.74
0.48
0.26
0.74
34.76%
99.91%
18
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.30
0.22
0.08
0.30
26.23%
100.00%
19
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
1.10
0.74
0.25
0.99
23.04%
90.04%
20
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
3
8.28
6.04
1.49
7.53
17.97%
90.97%
21
โรงพยาบาลมุกดาหาร
8
18.25
14.58
3.14
17.73
17.22%
97.12%
22
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
226
62.68
4.14
10.67
14.81
17.02%
23.62%
23
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
51
18.25
7.00
2.67
9.67
14.64%
52.98%
24
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
23
51.22
38.08
4.92
43.00
9.59%
83.94%
25
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
33
135.06
30.32
6.95
37.28
5.14%
27.60%
26
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
4
7.60
0.00
0.15
0.15
1.91%
1.91%
27
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
1.61
0.00
0.01
0.01
0.57%
0.57%
28
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
4
5.41
0.00
0.03
0.03
0.47%
0.47%
29
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
145
292.12
10.84
0.54
11.38
0.18%
3.89%
30
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
31
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
1
0.67
0.67
0.00
0.67
0.00%
100.00%
32
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.89
0.87
0.00
0.87
0.00%
98.43%
33
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
1
35.72
33.66
0.00
33.66
0.00%
94.22%
34
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
2.41
2.41
0.00
2.41
0.00%
100.00%
35
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
2
3.74
3.74
0.00
3.74
0.00%
100.00%
36
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
35
155.88
12.28
0.00
12.28
0.00%
7.87%
37
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
34.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
38
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
4
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
39
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
9.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
9.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
7.62
0.37
0.00
0.37
0.00%
4.84%
42
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
4.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
794
1,883.38
383.16
500.35
883.51
26.56%
46.91%
×