งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
1
0.89
0.87
0.00
0.87
0.00%
98.43%
2
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
1
0.67
0.67
0.00
0.67
0.00%
100.00%
3
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
51
18.25
7.00
2.67
9.67
14.64%
52.98%
4
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
1.10
0.74
0.25
0.99
23.04%
90.04%
5
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.30
0.22
0.08
0.30
26.23%
100.00%
6
โครงการชลประทานมุกดาหาร
101
625.80
44.52
294.39
338.91
47.04%
54.15%
7
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.78
0.00
0.76
0.76
98.08%
98.08%
8
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.92
0.00
0.92
0.92
100.00%
100.00%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รวม
174
648.78
54.02
299.15
353.17
46.10%
54.43%
×