งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
33
135.06
30.32
6.95
37.28
5.14%
27.60%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
24
353.69
165.73
160.16
325.89
45.28%
92.13%
3
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
59
488.78
196.06
167.14
363.20
34.19%
74.30%
×