งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
35
155.88
12.28
0.00
12.28
0.00%
7.87%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
2
4.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
2.41
2.41
0.00
2.41
0.00%
100.00%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
4
5.41
0.00
0.03
0.03
0.47%
0.47%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
5
0.74
0.48
0.26
0.74
34.76%
99.91%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
32
14.50
4.42
8.94
13.36
61.69%
92.14%
รวม
82
183.27
19.58
9.23
28.80
5.03%
15.71%
×