งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
3
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
2
0.42
0.00
0.42
0.42
100.00%
100.00%
3
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
6
0.47
0.00
0.47
0.47
100.00%
100.00%
×