งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
23
51.22
38.08
4.92
43.00
9.59%
83.94%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
8
18.25
14.58
3.14
17.73
17.22%
97.12%
รวม
31
69.47
52.66
8.06
60.72
11.60%
87.41%
×