งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
1
9.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
1
35.72
33.66
0.00
33.66
0.00%
94.22%
3
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
4
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รวม
5
46.88
35.25
0.07
35.31
0.14%
75.33%
×