งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
34.66
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
4
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
145
292.12
10.84
0.54
11.38
0.18%
3.89%
รวม
153
336.89
10.84
0.54
11.38
0.15%
3.37%
×