งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
9.43
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
7.62
0.37
0.00
0.37
0.00%
4.84%
3
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
4
7.60
0.00
0.15
0.15
1.91%
1.91%
5
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
226
62.68
4.14
10.67
14.81
17.02%
23.62%
6
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
3
8.28
6.04
1.49
7.53
17.97%
90.97%
7
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รวม
244
99.87
10.55
12.72
23.27
12.73%
23.29%
×