งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงมหาดไทย
89
213.87
18.57
17.19
35.76
8.03%
16.72%
2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
148
297.27
134.88
32.53
167.41
10.94%
56.31%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
6
58.10
36.10
7.72
43.81
13.28%
75.40%
4
กระทรวงการคลัง
3
24.73
0.00
3.74
3.74
15.10%
15.10%
5
กระทรวงสาธารณสุข
31
68.94
38.40
27.65
66.05
40.10%
95.80%
6
กระทรวงศึกษาธิการ
244
93.95
27.40
46.78
74.18
49.79%
78.95%
7
กระทรวงคมนาคม
62
519.50
140.70
353.42
494.12
68.03%
95.11%
8
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
195
668.37
52.80
542.45
595.25
81.15%
89.05%
9
กระทรวงพาณิชย์
3
1.61
0.04
1.41
1.44
87.19%
89.42%
10
กระทรวงยุติธรรม
7
0.52
0.05
0.47
0.52
91.12%
100.00%
11
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
13
2.81
0.00
2.64
2.64
93.82%
93.82%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
13
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
14
กระทรวงแรงงาน
2
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
รวม
824
1,950.50
448.93
1,036.81
1,485.74
53.15%
76.17%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.59
0.00
1.59
1.59
100.00%
100.00%
2
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
1
0.67
0.00
0.67
0.67
100.00%
100.00%
3
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
1
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
5
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
6
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
7
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
2
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
8
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
9
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
2
3.74
0.00
3.74
3.74
100.00%
100.00%
10
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
11
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
3
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
12
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
13
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
5
0.74
0.00
0.74
0.74
100.00%
100.00%
14
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
15
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
2
0.76
0.00
0.76
0.76
100.00%
100.00%
16
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
17
โรงพยาบาลมุกดาหาร
8
17.73
0.00
17.73
17.73
100.00%
100.00%
18
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
6
0.95
0.00
0.92
0.92
97.16%
97.16%
19
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
13
2.81
0.00
2.64
2.64
93.82%
93.82%
20
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
3
0.46
0.05
0.42
0.46
90.10%
100.00%
21
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
32
14.11
0.73
12.63
13.36
89.54%
94.69%
22
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
67
24.19
2.68
21.40
24.08
88.46%
99.55%
23
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
3
1.61
0.04
1.41
1.44
87.19%
89.42%
24
โครงการชลประทานมุกดาหาร
102
638.65
49.34
516.70
566.05
80.90%
88.63%
25
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
0.99
0.27
0.72
0.99
72.47%
100.00%
26
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
25
371.69
89.11
268.99
358.10
72.36%
96.34%
27
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
226
61.04
11.80
38.76
50.56
63.49%
82.83%
28
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
35
147.78
51.59
84.40
135.99
57.11%
92.02%
29
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
4
1.79
0.50
0.90
1.40
50.39%
78.26%
30
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
4
7.60
3.71
3.09
6.80
40.71%
89.56%
31
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
2
3.86
0.00
1.36
1.36
35.14%
35.14%
32
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
3
7.53
0.00
2.48
2.48
32.96%
32.96%
33
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
23
51.21
38.40
9.92
48.32
19.37%
94.35%
34
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
1
33.66
27.60
6.06
33.66
18.00%
100.00%
35
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
4
2.41
2.05
0.36
2.41
14.83%
100.00%
36
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
140
252.50
131.12
32.53
163.65
12.88%
64.81%
37
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
4
5.56
0.00
0.54
0.54
9.62%
9.62%
38
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
2
7.62
5.98
0.68
6.67
8.97%
87.49%
39
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
35
155.88
10.31
2.93
13.24
1.87%
8.49%
40
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
2.34
2.34
0.00
2.34
0.00%
100.00%
41
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
5.90
5.90
0.00
5.90
0.00%
99.99%
42
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
8
32.85
3.15
0.00
3.15
0.00%
9.59%
43
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
4
34.66
3.76
0.00
3.76
0.00%
10.84%
44
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
2
22.79
8.50
0.00
8.50
0.00%
37.29%
45
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
1
20.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
46
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
4
10.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
824
1,950.50
448.93
1,036.81
1,485.74
53.15%
76.17%
×