งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงศึกษาธิการ
1
3.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
กระทรวงสาธารณสุข
1
2.85
2.85
0.00
2.85
0.00%
100.00%
3
กระทรวงมหาดไทย
2
5.00
0.00
0.01
0.01
0.20%
0.20%
4
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
2.06
0.00
0.03
0.03
1.42%
1.42%
5
กระทรวงคมนาคม
4
42.23
0.17
7.67
7.84
18.17%
18.57%
รวม
9
55.81
3.03
7.71
10.74
13.81%
19.23%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
29.66
0.17
6.39
6.56
21.54%
22.12%
2
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
12.56
0.00
1.28
1.28
10.21%
10.21%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
2.06
0.00
0.03
0.03
1.42%
1.42%
4
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
2
5.00
0.00
0.01
0.01
0.20%
0.20%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
1
2.85
2.85
0.00
2.85
0.00%
100.00%
6
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
1
3.68
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
9
55.81
3.03
7.71
10.74
13.81%
19.23%
×